Raport ewaluacyjny „CZAS NA ZMIANY – systemowy projekt MOPS Świdnik”

RAPORT EWALUACYJNY projektu „CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz