Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

 

 

 


Centrum Usług Społecznych w Świdniku przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany jest ze środków finansowych pochodzących  z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późń. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy asystenta w :

  1. Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe).
  2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji.
  3. Załatwianiu spraw urzędowych.
  4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
  5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Program zakłada objęcie wsparciem 3 –ech osób niepełnosprawnych. Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami CUS w Świdniku pod numerem (081) 468 69 00.

Po wykorzystaniu limitu miejsc, osoby chętne do skorzystania z usług asystenta zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Całkowity koszt Programu: 10 154,10 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 10 154,10 zł.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do programu
  2. Klauzula informacyjna
  3. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Pdf
  4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.docx