Zakres działalności

Praca z rodzicami, problemy:

Alkoholizm

 • pomoc w formułowaniu wniosków do MKRPA

 • kierowanie osób nadużywających alkoholu i ich rodzin do Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień

 • udzielanie wsparcia psychicznego i materialnego, poradnictwo

 • pomoc w pisaniu pism urzędowych do Sądu Rejonowego (wnioski alimentacyjne, rozwodowe, o ustalenie ojcostwa, zbadanie sytuacji rodzinnej, rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej)

 • wizyty kontrolne w środowisku z pracownikiem socjalnym

Narkomania

 • poradnictwo w zakresie możliwości wyjścia z uzależnienia

 • wskazywanie miejsc udzielających pomoc

 • współpraca z Punktem Konsultacyjnym d/s narkomanii w Miejskim Centrum Profilaktyki w zakresie umieszczania uzależnionych w ośrodkach terapeutycznych

Przemoc

 • pomoc w formułowaniu pism procesowych do prokuratury, sądu i policji

 • odseparowanie ofiary od sprawcy przemocy – zapewnienie schronienia, warunków do bezpiecznego funkcjonowania, wspieranie w działaniach mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowych

 • kierowanie do specjalistów: lekarzy, terapeutów

 • domowe interwencje we współpracy z policją

 • działania pomocowe na rzecz dzieci z rodzin z problemem przemocy

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza (w tym rodziny niepełne)

 • poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych

 • kierowanie do specjalistów: psycholog, pedagog, psychiatra dziecięcy

 • kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zbadanie sytuacji rodzinnej

 • współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie ustalania planu pomocy dzieciom i rodzinie

 • współpraca z przedszkolami w zakresie: organizacji nieodpłatnych zajęć dla dzieci na temat zjawiska przemocy domowej

 • organizowanie zajęć dla dzieci podopiecznych Ośrodka w okresie ferii zimowych oraz wakacji

Długotrwała choroba

 • poradnictwo i pomoc w zdobywaniu sprzętu i środków higienicznych ułatwiających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom funkcjonowanie

 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (PSOUU, PZPiU) – wizyty domowe z lekarzem psychiatrą

 • kierowanie do DPS

 • kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego

 • organizowanie pomocy wolontariuszy dla osób niepełnosprawnych

Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

 • poradnictwo i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów życiowych i załatwianiu spraw urzędowych

 • edukacja w zakresie umiejętności gospodarowania finansami

 • praca socjalna mająca na celu poprawę warunków zdrowotnych, higienicznych i racjonalnego odżywiania

Praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo
 • kierowanie dzieci do specjalistycznych placówek (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodek Terapii i Rozwoju)

 • współpraca ze szkołami (pedagog, wychowawca), kuratorami sądowymi, Miejskim Centrum Profilaktyki i innymi placówkami, mającymi na celu pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej

 • indywidualna reedukacja, rozmowy indywidualne

Praca na rzecz pracownika socjalnego
 • udział w przeprowadzaniu wywiadu, wizycie kontrolnej, interwencji

 • poradnictwo i pomoc w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych i formułowaniu kontraktów

 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania

Profilaktyka środowiskowa

Przygotowywanie i udostępnianie klientom MOPS materiałów profilaktycznych dotyczących:

 • trudności wychowawczych
 • przemocy domowej
 • choroby alkoholowej
 • sekt
 • obowiązku alimentacyjnego
 • AIDS
 • narkomanii
 • adopcji
 • bezdomności