„CZAS NA ZMIANY – systemowy projekt MOPS Świdnik”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku realizuje projekt „CZAS NA ZMIANY – systemowy projekt MOPS Świdnik”
ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

CEL PROJEKTU
Realizacja projektu jest odpowiedzią na pogłębiający i zdiagnozowany problem wykluczenia społecznego wielu mieszkańców Świdnika. Niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe, trudności finansowe w zaspokajaniu potrzeb, ograniczony dostęp do dóbr i środków kształcenia i kultury oraz brak wzorca i wsparcia ze strony rodziny są efektem przemian gospodarczych ostatnich lat i pociągają za sobą dysfunkcje w prawidłowym wypełnianiu ról rodzinnych i społecznych. Potrzeba realizacji projektu wynikła z konieczności przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i degradacji społecznej poszczególnych członków rodzin świdnickich. Celem głównym projektu jest pomoc świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku zagrożonym wykluczeniem społecznym w adaptacji do zmieniających warunków społeczno-gospodarczych poprzez zwiększenie aktywności zawodowo-społecznej.

ZGODNOŚĆ z DOKUMENTAMI
Realizacja projektu jest zgodna z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Priorytetem VII, Planem Działania na rok 2010, Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 w kwestii wspierania osób i rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych w mieście Świdniku przyjętą Uchwałą nr XXIII/183/2004 Rady Miasta Świdnik z dnia 2.12.2004r.

ADRESACI PROJEKTU
Beneficjentami ostatecznymi projektu w roku 2008 były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku:

 • 16 osób – w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych/, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i borykające się z wieloma współistniejącymi problemami /samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność członka rodziny, ubóstwo/;

Od 2009r. możliwe jest wsparcie osób zarówno bezrobotnych jak również pracujących zawodowo lub uczących się, lecz zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • 19 osób – w tym 5 osób długotrwale bezrobotnych.

W roku 2010 do udziału w projekcie zakwalifikowano 34 osoby.

NARZĘDZIA REALIZACJI PROJEKTU
Uczestnicy projektu deklarują współpracę z pracownikiem socjalnym na rzecz wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Warunki udzielonego wsparcia oraz realizacji poszczególnych zadań wynikających z zadań projektu określa umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym w formie KONTRAKTU SOCJALNEGO. Kontrakt socjalny ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej” uczestnik projektu objęty jest kompleksowym wsparciem w formie:

 • Zasiłków i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb;
 • Pracy socjalnej Instrumentów aktywnej integracji, do których należą:
  • aktywizacja zawodowa /uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, reintegracja zawodowa u pracodawcy, dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania, doradztwo zawodowe/;
  • aktywizacja edukacyjna /skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia, kształcenie ustawiczne mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie zawodowe, podnoszenie kompetencji o charakterze zawodowym/;
  • aktywizacja zdrowotna /sfinansowanie badań profilaktycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, terapia psychologiczna, rodzinna, korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych/;
  • aktywizacja społeczna /uczestnictwo w świetlicach, klubach wsparcia, usługi wspierające animację lokalną, wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych w tym: asystent rodzinny, treningi i warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe, interwencja i poradnictwo w kryzysowych sytuacjach rodzinnych.

REZULTATY PROJEKTU
Dzięki wsparciu w ramach projektu zwiększą się szanse i możliwości w kierunku podjęcia pracy, zwiększą się zawodowe i osobiste aspiracje co do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie i zastosowanie wiedzy na temat własnych możliwości psychospołecznych i zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności wykorzystywania swojego potencjału i aktywności do konstruktywnego kształtowania swojej przyszłości i lokalnego otoczenia.

KOSZTY PROJEKTU
2008r. i 2009r.:
Wydatki ogółem: 241 082,74 zł z czego:

 • Dofinansowanie UE 211 546,74 zł
 • Środki własne budżetu jednostki terytorialnej 29 563,00 zł

Zadanie nr 1: Aktywna integracja tj. sfinansowanie dla 35 osób kursów zawodowych o profilu:

 • Fryzjerskim
 • Gastronomiczno-cukierniczym
 • Kadrowo-księgowym
 • Handlowym z obsługą kasy fiskalnej
 • Obsługi wózków widłowych
 • Spawalniczym
 • Prowadzenia pojazdów kat.B oraz C+E
 • Opiekun osób niepełnosprawnych
 • Sporządzanie świadectw energetycznych budynku

W ramach tego zadania uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne przeprowadzonych przez Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku.
Środki własne jednostki samorządu terytorialnego: 29 563,00 zł – środki na zasiłki celowe dla uczestników projektu /na zakup żywności, odzieży oraz dojazdy na kurs zawodowy/ W roku 2010r. projekt opiewa na kwotę 315 307,33 zł z czego wkład własny stanowi 10,5% – 33 107,27 zł obejmując wsparciem 34 osoby.
Planowane są kursy zawodowe dla 34 osób w następujących kierunkach:

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera
 • Gastronom z obsługą kasy fiskalnej
 • Księgowość
 • Fryzjer-kosmetolog
 • Opiekun osób starszych
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • Spawacz
 • Grafik komputerowy
 • Prawo jazdy kat.B

Ponadto uczestnicy projekt odbędą udział w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne.