Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 90 (45K, 45M) osób będących klientami MOPS w Świdniku poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej (obejmującego m. in. opracowanie diagnozy potrzeb z indywidualną ścieżką reintegracji, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2020-31.12.2022) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 UP. Czytaj więcej